AVGRÄNSNINGSSAMRÅD FÖR ELANSLUTNING AV MARKBYGDEN ETAPP 3B TILL DUBBLABERGEN
PUBLISHED 10/04/2019
Annonskarta-01.png

Avgränsningssamråd för elanslutning av Markbygden Etapp 3B till Dubblabergen

Inom Markbygden Etapp 3 finns sedan 2018 tillstånd enligt miljöbalken att bygga och driva upp till 442 vindkraftverk. De västra delarna av Etapp 3 (Etapp 3B) planeras anslutas via en 150 kV elledning till en transformatorstation vid Dubblabergen.

Svevind AB förbereder nu en koncessionsansökan enligt ellagen för denna ledning. På kartan nedan kan du se vilka ledningsstråk som kan bli aktuella. Ledningen omfattar upp till 45 km kraftledningsgata. Från Dubblabergen finns sedan en beviljad elledning som ansluter till Trolltjärns transformatorstation och därmed till stamnätet. 

 

Inför ansökan genomför vi olika utredningar och inventeringar och miljökonsulten Ecogain AB har på vårt uppdrag inlett arbetet med en så kallad specifik miljöbedömning enligt 2 kap. 8 a § ellagen och 6 kap. miljöbalken. I miljöbedömningen kommer verksamhetens direkta och indirekta påverkan att utredas, bland annat påverkan på landskapsbild, friluftsliv och naturvärden samt miljöeffekter i form av buller, transporter med mera. Utredningen kommer även att föreslå skyddsåtgärder.

Som en del av utredningsarbetet inför koncessionsansökan bjuder vi nu in till avgränsningssamråd enligt miljöbalken (6 kap. 29 §). Syftet med samrådet är bl.a. att samla in synpunkter på den planerade verksamheten. Vi vill särskilt få synpunkter gällande verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning, samt miljöeffekter som kan behöva beaktas i miljöbedömningen. Sedan samrådet slutförts kommer arbetet med den s.k. specifika miljöbedömningen att fortsätta med upprättande av miljökonsekvensbeskrivning och övriga till koncessionsansökan hörande handlingar. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att redovisa bl.a. alternativa lösningar, bedömda miljöeffekter, lämpliga skyddsåtgärder m.m. Ansökan och därtill hörande handlingar kommer därefter att inges till Energimarknadsinspektionen, som slutför koncessionsprövningen.

Ta del av samrådsunderlaget

Du kan ladda ner samrådsunderlaget för den planerade elanslutningen på denna sida (länkar finns längst ned). Om du önskar kan du även beställa en papperskopia

via samrad@ecogain.se eller Ecogains postadress nedan.

Skicka skriftliga synpunkter till oss senast 13 maj

Under samrådet har du möjlighet att komma med synpunkter och information som är relevant för det fortsatta arbetet. Fram till och med den 13 maj 2019 kan du skicka eventuella synpunkter via e-post till samrad@ecogain.se eller via post till:

Ecogain AB

Västra Norrlandsgatan 10 D

902 27 Umeå

 

Märk yttrandet med ärende: "Samråd Etapp 3B".

 

Har du frågor om projektet?

Kontakta Moa Eriksson, projektledare på Svevind.

Telefon: 090-12 07 93 
E-post: moa.eriksson@svevind.se 

 

På länkarna till höger finns samrådsunderlaget och översiktskartan att ladda ned i PDF-format.

 

 

Annonskarta-01.png

Annonskarta-01.png

Back
Project
Press Releases