Höstpanorama

Vindkraft & miljö

Vindkraft är en förnybar energikälla som naturen skapar förutsättningarna för. Vindkraft i drift ger inte några utsläpp, kräver inte några miljöfarliga bränsletransporter och är en långsiktigt hållbar energikälla. Vindkraften efterlämnar inte, till skillnad mot i stort sett all annan energiproduktion, någon miljöskuld som framtida generationer måste överta.

För att minska utsläppen till vår atmosfär undertecknade Sverige år 1997 Kyotoprotokollet tillsammans med många andra länder. Idag styr också de 16 nationella miljömålen mot en vidare utbyggnad av vindkraften. För flera av miljömålen, framförallt målen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö och Ingen övergödning kan vindkraften på ett tydligt sätt bidra till bättre måluppfyllelse.

År 2002 lades ett planeringsmål om vindkraft i Sverige fast som innebar att det skulle finnas planmässiga förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft med 10 TWh till år 2015. I februari 2008 beslutade regeringen om en rejäl revidering av detta mål, då en ny planeringsram för vindkraft fastställdes till 30 TWh till år 2020. Tjugo av dessa 30 TWh ska produceras av landbaserade vindkraftverk och 10 TWh av havsbaserade verk.
Svevinds stora vindkraftprojekt i Markbygden bedöms fullt utbyggd kunna genera 8-12 TWh/år. Produktionen skulle motsvara hela Sveriges gällande planeringsmål för vindkraft samt ca 50 % av Energimyndighetens föreslagna reviderade planeringsmål för vindkraft på land.
Varje kWh som produceras i Markbygden kan ersätta el som produceras med fossila bränslen. Vindkraftprojektet i Markbygden beräknas kunna minska koldioxidutsläppen med 8 miljoner ton per år jämfört med el-energi som produceras från kol.
Från att ha varit en marginell företeelse i sin uppbyggnadsfas är vindkraften idag en stark energikälla att räkna med. Teknikutvecklingen går för närvarande oerhört snabbt. På tio år har effekten i ett vindkraftverk mer än tiodubblats från några hundra kW till 5 MW.
För att nå riksdagens höga mål om en snabb och omfattande utbyggnad av vindkraften ser Svevind det som mycket angeläget att planeringsförutsättningarna och prövningen av vindkraft blir smidiga.

Svevind tror på vindkraften som framtidens energikälla.