Markbygden

Markbygden Vind AB har i maj 2008 ansökt om tillstånd att bygga och driva en mycket stor vindkraftanläggning i Markbygden, Piteå kommun. Ansökan berörde ett ca 450 km2 stort område med potential att etablera upp till 1101 vindkraftverk. Den samlade produktionen uppskattas till ca 8-12 TWh. Bolaget ansåg att projektet är av sådan omfattning att frågan om dess tillåtlighet bör avgöras av regeringen (ladda ner och läs MKB och teknisk beskrivning). Regeringen beslutade att godkänna tillåtlighetsprövningen i mars 2010.

Markbygden och de höglänta, västra delarna av Infjärden väster om Piteå har mycket bra vindförhållanden. Området är till huvuddelen mycket glesbefolkat och har förhållandevis liten grad av motstående intressen. Dessutom korsas området av tre stora kraftledningar som kan användas för överföring av el.

Projektet är ett mycket stort industriprojekt inom förnybar energi med förutsättningar att bli en av Europas största industriinvesteringar. I maj 2008 blev Enercon delägare i Markbygden Vind AB. Enercon är en av världens största vindkraftstillverkare. Kontraktet mellan huvudägaren Svevind och Enercon innebär både samarbete i genomförandet av Markbygdenprojektet och en leveransgaranti av verk till projektet.

Referensgrupper

Fem referensgrupper har bildats i Markbygden-projektet. Syftet med referensgrupperna är att de genom återkommande träffar med Markbygden Vind AB ska fungera som företagets bollplank med lokalbefolkningen och näringslivet. Referensgrupperna ska ha en god inblick i planeringen och få möjlighet att tillföra viktig lokal kunskap som behövs i projektet. Viktigt att notera är att referensgrupperna är ett fristående komplement till det pågående, lagstadgade samråd som föreskrivs av Miljöbalken.

« Tillbaka

Underprojekt

Stor-Blåliden »
Status: Under byggnation

Dragaliden »
Status: I drift

Skogberget »
Status: I drift

Ersträsk »
Status: Tillstyrkt

Etapp 1 »
Status: Tillstyrkt

Etapp 2 »
Status: I tillståndsprocess

Etapp 3 »
Status: I tillståndsprocess

Antal verk: 1101 st
Totalhöjd: 200 m
Rotordiameter: 82-126 m
Effekt per verk: 2,3-7,5 MW (anpassas efter bästa teknik)
Total installerad effekt: 2500-4000 MW
Beräknad energiproduktion: 8-12 TWh per år (fullt utbyggd skulle anläggningen producera energi motsvarande en utbyggnad av fyra älvar: Pite-, Kalix-, Byske- och Åbyälven)