Kraftverksbygge

Om Svevind

Svevind är ett privatägt företag inom vindkraftbranschen med säte i norra Sverige. Företaget planerar, utvecklar, säljer och driver landbaserade vindkraftsprojekt. Projekten varierar i storlek och omfattar allt ifrån enskilda till flera hundra verk.

Generellt följer arbetsgången följande mönster;

  • Svevind letar lämpliga lokaliseringar med hänsyn till rådande vindförutsättningar, ledningsnät, förekomst av motstående intressen samt utvecklingsmöjligheter för bygden.
  • Därefter planeras anläggningens utformning och underlag för tillståndsansökan tas fram. Utredningsarbetet görs i samråd med berörda privatpersoner, organisationer och myndigheter. För vindberäkningar, planering, projektering, samråd och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) anlitar Svevind konsulter som är specialiserade inom respektive område.
  • När projektbeskrivningar och MKB är färdiga görs tillståndsansökan eller bygganmälan.
  • Svevind Holding AB bildar för vart och ett av projekten ett dotterbolag som ansvarar för projekteringen. Även uppförande och ägande kan ske inom Svevind Holding ABs dotterbolag.
  • När anläggningen fått tillstånd kan Svevind Holding AB eller det aktuella dotterbolaget sälja hela eller delar av projektet eller behålla det för anläggning och drift i egen regi.

 

Svevind genomför noggranna kalkyler för att säkra att avkastningen ska bli så god som möjligt och utarbetar metoder för att närboende också ska få fördelar av vindkraften.

Åtta av Svevinds anläggningar har tillstånd som vunnit laga kraft. Tre av dessa har efter tillståndsgivningen sålts till andra företag som uppför verken. 

Svevinds största projekt är beläget i Markbygden i Piteå kommun och har förutsättning att bli den största vindkraftparken i Europa och kanske i världen. Den samlade produktionen väntas bli 8-12 TWh. Hösten 2012 fick Markbygden Vind tillstånd för den första etappen av det stora Markbygdenprojektet och strax därefter påbörjades bygget. Vid årsskiftet 2013/2014 beräknas de 36 första vindkraftverken i etapp 1 vara i drift.

Inom ramen för Markbygdenprojektet har Svevind fått tillstånd att anlägga 12 vindkraftverk i Dragaliden och även 8 vindkraftverk i Stor-Blåliden. Projekten är av pilotprojektkaraktär och några av resultaten från bland annat Dragaliden kan ses i fliken Våra projekt - Vindpilot.

Svevind har huvudkontor i Umeå och har lång erfarenhet av utbyggnad inom förnybara energikällor.